Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "AICE УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 12б
4. Код за ЄДРПОУ
21691356
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)230-02-40 (044)230-02-40
6. Електронна поштова адреса
snezhana@autoplan.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autoplan.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1 2 3 4
1 18.05.2018 Приватне акцiонерне товариство "AICE Україна" Перетворення
Зміст інформації:
Рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства "АIСЕ Україна" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АIСЕ Україна" прийнято загальними зборами (рiшення єдиного акцiонера вiд 18.05.2018р.) з метою зменшення адмiнiстративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство, покращення оперативностi управлiння, оптимiзацiї господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлiнських рiшень.
Результати голосування: одноосiбне рiшення акцiонера – 100% "за" (вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства").
Всi активи та зобов'язання Приватного акцiонерного товариства "АIСЕ Україна" переходять до створюваного Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АIСЕ Україна" як єдиного правонаступника. Розмiр статутного капiталу товариства-правонаступника становитиме 5 052 200,00 грн., що дорiвнює розмiру статутного капiталу ПрАТ "АIСЕ Україна".
Порядок та умови обмiну акцiй ПрАТ "АIСЕ Україна" на частки в статутному капiталi створюваного в процесi перетворення ТОВ "АIСЕ Україна":
- акцiї Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефiцiєнтом конвертацiї 1:1 та розподiляються серед його учасникiв. Розподiл часток створюваного ТОВ "АIСЕ Україна", яке є правонаступником ПрАТ "АIСЕ Україна", вiдбувається зi збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, яке було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ "АIСЕ Україна", що перетворюється. Одна акцiя ПрАТ "АIСЕ Україна" номiнальною вартiстю 100,00 грн. (сто гривень нуль копiйок) дорiвнює розмiру однiєї частки вартiстю 100,00 грн. (сто гривень нуль копiйок) ТОВ "АIСЕ Україна". Розмiр частки учасника у статутному капiталi ТОВ "АIСЕ Україна" дорiвнює розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй, належних йому у статутному капiталi ПрАТ "АIСЕ Україна" до перетворення;
- кожен акцiонер ПрАТ "АIСЕ Україна", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капiталi правонаступника - ТОВ "АIСЕ Україна", що створюється шляхом перетворення.
Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства протягом двох мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення ПрАТ "АIСЕ Україна".