Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "AICE УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 12б
4. Код за ЄДРПОУ
21691356
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)230-02-40 (044)230-02-40
6. Електронна поштова адреса
snezhana@autoplan.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autoplan.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.05.2018 припинено повноваження Голова правлiння Гутварьова Наталiя Вiкторiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 18.05.18р., в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, припинено повноваження голови правлiння Гутварьової Наталiї Вiкторiвни, термiн перебування на посадi 1 рiк, пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надала згоду на розкриття паспортних даних. Замiсть особи, повноваження якої припиненi, нiкого не призначено.
18.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Бранець Снiжана Василiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 18.05.18р., в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, припинено повноваження члена правлiння Бранець Снiжани Василiвни, термiн перебування на посадi 1 рiк, часткою в статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надала згоду на розкриття паспортних даних. Замiсть особи, повноваження якої припиненi, нiкого не призначено.
18.05.2018 припинено повноваження Член правлiння Дерiй Святослав Петрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 18.05.18р., в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, припинено повноваження члена правлiння Дерiя Святослава Петровича, термiн перебування на посадi 1 рiк, часткою в статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних. Замiсть особи, повноваження якої припиненi, нiкого не призначено.
18.05.2018 обрано Голова комiсiї з припинення Гутварьова Наталiя Вiкторiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 18.05.18р., в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, обрано головою комiсiї з припинення Гутварьову Наталiю Вiкторiвну, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - голова правлiння ПрАТ "АIСЕ Україна", пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана до моменту закiнчення процесу перетворення товариства.
18.05.2018 обрано Член комiсiї з припинення Бранець Снiжана Василiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 18.05.18р., в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, обрано членом комiсiї з припинення Бранець Снiжану Василiвну, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - член правлiння ПрАТ "АIСЕ Україна", пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана до моменту закiнчення процесу перетворення товариства.
18.05.2018 обрано Член комiсiї з припинення Дерiй Святослав Петрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 18.05.18р., в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, обрано членом комiсiї з припинення Дерiя Святослава Петровича, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв - член правлiння ПрАТ "АIСЕ Україна", пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана до моменту закiнчення процесу перетворення товариства.