Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "AICE УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 12б
4. Код за ЄДРПОУ
21691356
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)230-02-40 (044)230-02-40
6. Електронна поштова адреса
snezhana@autoplan.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autoplan.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.12.2016 обрано Голова правлiння Гутварьова Наталiя Вiкторiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 23.12.16р. переобрана термiном на 2 роки голова правлiння Гутварьова Наталiя Вiкторiвна, термiн перебування на посадi 2 роки, пакетом акцiй не володiє, iншi посади протягом останнiх п'яти рокiв - голова правлiння ТОВ "АВТО ПРОСТО", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надала згоду на розкриття паспортних даних.
23.12.2016 обрано Заступник голови правлiння Дерiй Святослав Петрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 23.12.16р. переобраний термiном на 2 роки заступник голови правлiння Дерiй Святослав Петрович, термiн перебування на посадi 2 роки, пакетом акцiй не володiє,iншi посади протягом останнiх п'яти рокiв - керiвник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ТОВ "АВТО ПРОСТО", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.
23.12.2016 обрано Заступник голови правлiння Бранець Снiжана Василiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 23.12.16р. переобрана термiном на 2 роки заступник голови правлiння Бранець Снiжана Василiвна, термiн перебування на посадi 2 роки, пакетом акцiй не володiє,iншi посади протягом останнiх п'яти рокiв - заступник голови правлiння ТОВ "АВТО ПРОСТО", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надала згоду на розкриття паспортних даних.