Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.10.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "AICE УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 12б
4. Код за ЄДРПОУ
21691356
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)230-02-40 (044)230-02-40
6. Електронна поштова адреса
snezhana@autoplan.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autoplan.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 17.10.2017 Фiзична особа 1 д/н 0.90456 100
Зміст інформації:
Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "АIСЕ Україна" 17.10.17р. отримана iнформацiя про змiну розмiру пакета акцiй, що належить фiзичнiй особi 1: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 0,90456%, пiсля змiн – 100%.
2 17.10.2017 Фiзична особа 2 д/н 18.75025 0
Зміст інформації:
Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "АIСЕ Україна" 17.10.17р. отримана iнформацiя про змiну розмiру пакета акцiй, що належить фiзичнiй особi 2: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 18,75025%, пiсля змiн – 0%.
3 17.10.2017 Фiзична особа 3 д/н 18.75025 0
Зміст інформації:
Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "АIСЕ Україна" 17.10.17р. отримана iнформацiя про змiну розмiру пакета акцiй, що належить фiзичнiй особi 3: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 18,75025%, пiсля змiн – 0%.
4 17.10.2017 Фiзична особа 4 д/н 18.75025 0
Зміст інформації:
Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "АIСЕ Україна" 17.10.17р. отримана iнформацiя про змiну розмiру пакета акцiй, що належить фiзичнiй особi 4: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 18,75025%, пiсля змiн – 0%.
5 17.10.2017 Фiзична особа 5 д/н 18.75025 0
Зміст інформації:
Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "АIСЕ Україна" 17.10.17р. отримана iнформацiя про змiну розмiру пакета акцiй, що належить фiзичнiй особi 5: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 18,75025%, пiсля змiн – 0%.
6 17.10.2017 Фiзична особа 6 д/н 23.18990 0
Зміст інформації:
Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "АIСЕ Україна" 17.10.17р. отримана iнформацiя про змiну розмiру пакета акцiй, що належить фiзичнiй особi 6: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 23,18990%, пiсля змiн – 0%.