Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.02.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "AICE УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 12б
4. Код за ЄДРПОУ
21691356
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)230-02-40 (044)230-02-40
6. Електронна поштова адреса
snezhana@autoplan.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autoplan.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.02.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Рiкардо Емiлiо Фернандез Нуньес д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 26.02.18р., в зв’язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження голови наглядової ради, що перебував на посадi 3 роки - Рiкардо Емiлiо Фернандез Нуньес, часткою в статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надав згоду на розкриття паспортних даних.
26.02.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Франк Марiя Iсабель д/н д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 26.02.18р., в зв’язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради, що перебувала на посадi 3 роки - Франк Марiя Iсабель, часткою в статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
26.02.2018 обрано Голова наглядової ради Рiкардо Емiлiо Фернандез Нуньес д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 26.02.18р. обраний строком на 3 роки голова наглядової ради Рiкардо Емiлiо Фернандез Нуньес, iншi посади якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – виконавчий директор ТОВ "АВТО ПРОСТО". Голова наглядової ради є представником акцiонера Алехандри Марiї Нобрега, часткою в статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надав згоду на розкриття паспортних даних.
26.02.2018 обрано Член наглядової ради Франк Марiя Iсабель д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням єдиного акцiонера вiд 26.02.18р. обрана строком на 3 роки член наглядової ради Франк Марiя Iсабель, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - член наглядової ради ТОВ "АВТО ПРОСТО". Член наглядової ради є представником акцiонера Алехандри Марiї Нобрега, часткою в статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надла згоду на розкриття паспортних даних.