Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "AICE УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 12б
4. Код за ЄДРПОУ
21691356
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)230-02-40 (044)230-02-40
6. Електронна поштова адреса
snezhana@autoplan.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autoplan.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.03.2018 50000 69398 72.05
Зміст інформації:
Загальними зборами 07.03.18р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв на укладення наступних договорiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 07.03.2019р.: 1) строковi депозитнi договори; 2) договори отримання або надання Товариством поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi; 3) договори оренди; 4) договори страхування, на граничну сукупну вартiсть – 50 000 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 69 398 тис. грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 72,05 %, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 50522 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 50522 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" – 50522 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" – 0 шт.