Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.07.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "AICE УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01054, м. Київ, вул. Воровського, 24, корп.1, 3-й поверх
4. Код за ЄДРПОУ
21691356
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)230-02-40 (044)230-02-40
6. Електронна поштова адреса
snezhana@autoplan.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.07.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 122 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 02.07.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.autoplan.com.ua в мережі Інтернет 03.07.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 25.06.2015 30.06.2015 Фiрма Emmington B.V. 32072086 80 0
Зміст інформації:
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiрма Emmington B.V., iдентифiкацiйний код 32072086, мiсцезнаходження: фред. Роскестраат, 123, 1076, ЕЕБ, м. Амстердам, Нiдерланди. Розмiр частки зменшився з 80,000 % до 0 %.
2 25.06.2015 30.06.2015 Фiзична особа 1 д/н 18.1900 23.1899
Зміст інформації:
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 1. Розмiр частки збiльшився з 18,1900 % до 23,1899 %.
3 25.06.2015 30.06.2015 Фiзична особа 2 д/н 0 18.7502
Зміст інформації:
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 2. Розмiр частки до змiн 0 %, пiсля змiн становить 18,7502 %.
4 25.06.2015 30.06.2015 Фiзична особа 3 д/н 0 18.7502
Зміст інформації:
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 3. Розмiр частки до змiн 0 %, пiсля змiн становить 18,7502 %.
5 25.06.2015 30.06.2015 Фiзична особа 4 д/н 0 18.7502
Зміст інформації:
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 4. Розмiр частки до змiн 0 %, пiсля змiн становить 18,7502 %.
6 25.06.2015 30.06.2015 Фiзична особа 5 д/н 0 18.7502
Зміст інформації:
Емiтент 30.06.15р. отримав вiд Центрального депозитарiю реєстр акцiонерiв станом на 25.06.15р., який мiстить наступну iнформацiю: Фiзична особа 5. Розмiр частки до змiн 0 %, пiсля змiн становить 18,7502 %.