Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "AICE Україна"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21691356
4. Місцезнаходження емітента
01054 м. Київ д/н м. Київ вул. Воровського, 24, корпус 1, 3-й поверх
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 230-02-40 (044) 230-02-40
6. Електронна поштова адреса емітента
snezhana@autoplan.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.autoplan.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що пiдприємство в звiтному перiодi не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери пiдприємством не випускалися.
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, тому що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводився.
Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки товариство не займається видами дiяльностi , що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду не надається в зв'язку з її вiдсутнiстю.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй, тому що пiдприємство не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "AICE Україна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №624593
3. Дата проведення державної реєстрації
06.03.1998
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
5052200.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
29
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
45.11  ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 
45.19  ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 
47.19  ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ 
10. Органи управління підприємства
Загальні збори акціонерів. Наглядова рада. Правління. Ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КІБ "Креді Агріколь"
2) МФО банку
300379
3) Поточний рахунок
26002000335
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КІБ "Креді Агріколь"
5) МФО банку
300379
6) Поточний рахунок
26003000335010

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Густаво Хорхе Берхес Пранцетті
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1967
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правління ПрАТ "AICE Україна".
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 терміном на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Розмiр виплаченої винагороди - 1781,5 тис. грн. Змін персонального складу протягом звітного періоду на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 12 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років - президент ЗАТ "АIСЕ Україна", голова правління ПрАТ "AICE Україна". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рікардо Еміліо Фернандез Нуньес
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1946
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Президент ЗАТ "АIСЕ Україна".
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 терміном на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Розмiр виплаченої винагороди - 3526,5 тис. грн. Змін персонального складу протягом звітного періоду на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 12 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - президент ЗАТ "АIСЕ Україна". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сусана Ельба Альварез
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1959
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Даних немає.
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 терміном на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода посадовій особі не виплачувалась. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 7 років. Посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - член Наглядової ради ПрАТ "АІСЕ Україна". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Голова правління
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гутварьова Наталія Вікторівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1964
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "AICE Україна", генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 терміном на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу протягом звітного періоду на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 21 рік. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років - фiнансовий директор ЗАТ "АIСЕ Україна", генеральний директор ЗАТ "АIСЕ Україна". Займає посаду голови правлiння ТОВ "АВТО ПРОСТО" (м. Киів, вул. Воровського, 24, корп.1, 3-й поверх). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член правління (заступник голови правління)
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дерій Святослав Петрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1972
5) Освіта**
Вища.
6) Стаж керівної роботи (років)**
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керівник адміністративно-господарського відділу ЗАТ "АIСЕ Україна".
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 терміном на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу протягом звітного періоду на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 11 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років - менеджер асигнаційного відділу ЗАТ "АIСЕ Україна", керівник адміністративно-господарського відділу ЗАТ "АIСЕ Україна". Займає посаду керівника адміністративно-господарського відділу ТОВ "АВТО ПРОСТО" (м. Киів, вул. Воровського, 24, корп.1, 3-й поверх). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член правління (заступник голови правління)
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бранець Сніжана Василівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1974
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правління ТОВ "АВТО ПРОСТО".
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 терміном на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу протягом звітного періоду на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 12 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років - виконавчий директор, заступник голови правління ТОВ "АВТО ПРОСТО". Займає посаду заступника голови правління ТОВ "АВТО ПРОСТО" (м. Киів, вул. Воровського, 24, корп.1, 3-й поверх). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хорхе Енріко Берарді
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1937
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член наглядової ради ПрАТ "АIСЕ Україна".
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 терміном на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагарода посадовій особі не виплачувалась. Змін персонального складу протягом звітного періоду на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 12 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років - член наглядової ради ПрАТ "АIСЕ Україна". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Черняєва Наталія Юріівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1972
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
3
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ "АВТО ПРОСТО".
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.11.2011 укладено безстроковий трудовий договір
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у посадовій інструкції. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 4 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років - фінансовий директор ТОВ "АВТО ПРОСТО", головний бухгалтер ТОВ "АВТО ПРОСТО". Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "АВТО ПРОСТО" (м. Киів, вул. Воровського, 24, корп.1, 3-й поверх). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Росенфельдт Йорге Альберто
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1943
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 терміном на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагарода посадовій особі не виплачувалась. Змін персонального складу протягом звітного періоду на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 20 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років - член ревізійної комісії ПрАТ "АIСЕ Україна". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Густаво Хорхе Берхес Пранцетті д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Рікардо Еміліо Фернандез Нуньес д/н д/н д/н 9190 18.19009540398 9190 0 0 0
Член наглядової ради Сусана Ельба Альварез д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова правління Гутварьова Наталія Вікторівна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член правління (заступник голови правління) Дерій Святослав Петрович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член правління (заступник голови правління) Бранець Сніжана Василівна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова ревізійної комісії Хорхе Енріко Берарді д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Черняєва Наталія Юріівна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член ревізійної комісії Росенфельдт Йорге Альберто д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 9190 18.19009540398 9190 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Emmington B.V. 32072086 д/н д/н м. Амстердам фред. Роскестраат, 123, 1076, ЕЕБ 40418 80.000791734294 40418 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Рiкардо Емiлiо Фернандез Нуньес д/н д/н д/н 9190 18.19009540398 9190 0 0 0
Усього 49608 98.190887138276 49608 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.03.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 2. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2012 рiк. 4. Затвердження звiту Наглядової Ради за 2012 рiк. 5. Затвердження звiту виконавчого органу Товариства. Всi питання порядку денного було розглянуто. Всi звiти та баланс товариства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.04.2010 22/10/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA 4000041370 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 100.00 50522 5052200.00 100.000000000000
Опис Акцiї розмiщенi у повному обсязi. У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на організованому внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 52 33 0 0 52 33
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 11 4 0 0 11 4
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 41 29 0 0 41 29
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 52 33 0 0 52 33
Опис Основнi засоби 4 та 9 груп використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012 р. - 989 тис. грн., станом на 31.12.13 р.- 977 тис. грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2012 року складає 937 тис. грн., а на 31.12.2013 р. - 944 тис. грн. Ступінь зносу - 96,62%. Обмежень на використання майна немає.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 15036 14100
Статутний капітал (тис. грн.) 5052 5052
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5052 5052
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів (15036.000 тис. грн.) більше статутного капіталу (5052.000 тис. грн.), що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
Податкові зобов'язання Х 159.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання Х 101239.00 Х Х
Усього зобов'язань Х 101398.00 Х Х
Опис

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 3 2
2 2012 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 30.11.2011;

яким органом управління прийнятий: загальними зборами

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. вимоги кодексу дотримуються, відхилень протягом року не відбувалось
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "AICE Україна" за ЄДРПОУ 21691356
Територія М. КИЇВ за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ  за КВЕД 45.11 
Середня кількість працівників 29
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 01601 м. Київ м. Київ вул. Воровського, 24, корпус 1, 3-й поверх, т.(044) 230-02-40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000 3 1
первісна вартість 1001 183 183
накопичена амортизація 1002 180 182
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --
Основні засоби 1010 52 33
первісна вартість 1011 989 977
знос 1012 937 944
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 -- --
інші фінансові інвестиції 1035 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 1 7
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 56 41
II. Оборотні активи
Запаси
1100 18 7
Виробничі запаси 1101 18 7
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4 4
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 -- --
з бюджетом 1135 1314 3700
у тому числі з податку на прибуток 1136 1313 3696
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 115118 65634
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 28545 46606
Рахунки в банках 1167 28545 46606
Витрати майбутніх періодів 1170 10 9
Інші оборотні активи 1190 448 433
Усього за розділом II 1195 145457 116393
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 145513 116434


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований капітал
1400 5052 5052
Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 -- --
Резервний капітал 1415 1263 1263
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7785 8721
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 14100 15036
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500 -- --
Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 -- --
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600 -- --
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 -- --
товари, роботи, послуги 1615 1397 782
розрахунками з бюджетом 1620 287 159
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
розрахунками зі страхування 1625 -- --
розрахунками з оплати праці 1630 -- --
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 129729 100457
Усього за розділом IІІ 1695 131413 101398
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 -- --
Баланс 1900 145513 116434

Голова правління Гутварьова Наталія Вікторівна
Головний бухгалтер Черняєва Наталія Юріївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 |01 |01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "AICE Україна" за ЄДРПОУ 21691356
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 13146 23519
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (8) (127)
Валовий:  
     прибуток 
2090 13138 23392
     збиток  2095 (--) (--)
Інші операційні доходи  2120 15479 9135
Адміністративні витрати  2130 (14003) (20054)
Витрати на збут 2150 (218) (309)
Інші операційні витрати  2180 (2267) (2566)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190 12129 9598
     збиток   2195 (--) (--)
Дохід від участі в капіталі  2200 -- --
Інші фінансові доходи  2220 -- --
Інші доходи  2240 9 2102
Фінансові витрати  2250 (--) (--)
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--)
Інші витрати  2270 (--) (--)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 12138 11700
збиток 2295 (--) (--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3417 -3915
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350 8721 7785
     збиток  2355 (--) (--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
Накопичені курсові різниці 2410 -- --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- --
Інший сукупний дохід 2445 -- --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8721 7785

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 49 90
Витрати на оплату праці 2505 11638 17027
Відрахування на соціальні заходи 2510 387 579
Амортизація 2515 21 57
Інші операційні витрати 2520 4393 5176
Разом 2550 16488 22929

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 50522 50522
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 50522 50522
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 172.61786940 154.09128700
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 172.61786940 154.09128700
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Голова правління Гутварьова Наталія Вікторівна
Головний бухгалтер Черняєва Наталія Юріївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 |01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "AICE Україна" за ЄДРПОУ 21691356
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 15456 28217
Повернення податків і зборів 3005 -- 116
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження від повернення авансів 3020 311 1200
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 33 75
Інші надходження 3095 72610 113022
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 (2625) (4010)
Праці 3105 (9647) (14093)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (420) (636)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (12561) (17062)
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (5806) (4463)
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (2471) (5593)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (4284) (7006)
Інші витрачання 3190 (37862) (62459)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 25295 44370
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 -- --
необоротних активів 3205 11 2524
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 -- --
дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 (--) (--)
необоротних активів 3260 (--) (--)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 11 2524
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 -- --
Отримання позик 3305 -- --
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 (--) (--)
Погашення позик 3350 -- --
Сплату дивідендів 3355 (7245) (21776)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -7245 -21776
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 18061 25118
Залишок коштів на початок року 3405 28545 3427
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --
Залишок коштів на кінець року 3415 46606 28545

Голова правління Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
Головний бухгалтер Черняєва Наталiя Юрiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "AICE Україна" за ЄДРПОУ 21691356
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2014 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5052 -- -- 1263 7785 -- -- 14100
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 -- -- -- -- -- -- -- --
Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
Скоригований залишок на початок року 4095 5052 -- -- 1263 7785 -- -- 14100
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -- -- -- -- 8721 -- -- 8721
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 -- -- -- -- -7785 -- -- -7785
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --
Відрахування до резервного капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --
Внески учасників : Внески до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --
Погашення заборгованості з капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- --
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 936 -- -- 936
Залишок на кінець року 4300 5052 -- -- 1263 8721 -- -- 15036

Голова правління Гутварьова Наталiя Вiкторiвна
Головний бухгалтер Черняєва Наталiя Юрiївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Плюс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30371406
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 14-18, офіс 49
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2069
30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів д/н


д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рік
Думка аудитора Умовно-позитивна